AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve sizi bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak, ORTADOĞU“Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir. MD Club ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Sözleşmesi’nden erişebilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Eğitim, bilgileriniz, çalıştığınız kurumlar uzmanlık ve araştırma alanlarınız dikkate alınarak, sizlerle aynı üniversitelerden mezun olmuş, aynı kurumlarda görev almış veya aynı branşta ya da araştırma alanlarında çalışma yapan sağlık profesyonelleri ile etkileşime girmeniz için sizlere zaman zaman hatırlatmalar yapılmaktadır. Eğitim bilgileriniz, uzmanlık ve ilgili alanlarınız dikkate alınarak, sizlere özel bazı etkinliklerle ilgili hatırlatmalar yapılmaktadır. Uzmanlık alanınıza giren konularda bilimsel araştırma yapan, işbirliği olanakları araştıran ve iş fırsatları sunan kişi ve kurumlardan haberdar edilmeniz için hatırlatmalar yapılmaktadır. Kaydettiğiniz iletişim bilgileri, tercih ettiğiniz iletişim kanallarına göre sizlerle iletişime geçmek istediğimizde kullanılmaktadır.  Tıp doktorlarının yeni tıbbi teknolojilerden, ilaçlardan, cihazlardan, sarf malzemelerinden, vb. haberdar olması için, kayıt sırasında girmiş olduğunuz bilgiler esas alınarak kişiye özel hale getirilmiş ilgi duyacağınız tanıtımlar, ilgili tüm mevzuata uygun şekilde yapılmaktadır. Sizlere bir tanıtıcı bilgi/reklam ulaştığında, bu reklamla ilgili geri dönüşlerinizi yapabilir, tercihlerinize göre farklı türde reklamlar görmek isteyebilirsiniz. Reklamlarla ilgili hatalı, yanıltıcı bilgi olduğunu düşündüğünüzde ya da geliştirici önerilerde bulunmak istediğinizde bunu doğrudan Ortadoğu’ya bildirebilirsiniz. Ortadoğu tarafından kaydedilen tüm bilgiler, kişisel verilerden arındırılıp, tamamen anonim hale getirildikten sonra, istatistiksel, tanımlayıcı ve tahminsel analizler yaparak kullanılır. Bu analizlerin temel amaçları, MD Club’ ın kullanım kolaylığını ve güvenliğini artırmak, eklenebilecek olası yeni Hizmetleri değerlendirmek ve büyüme stratejilerini belirlemektir. Bu analizlerin sonucu, hiçbir kişi bilgisi olmaksızın ve sadece anonim olarak, iş geliştirme faaliyetleri çerçevesinde  Ortadoğu tarafından müşterileri veya potansiyel müşterileri ile paylaşılabilir (örneğin, hangi kurum ve branştan kaç kullanıcının olduğu, vb. bilgiler). Verilerinizi (iletişim bilgileriniz dâhil), güvenlik amacıyla gerekli gördüğümüz durumlarda (Kullanıcılar tarafından bir bildirim olması veya yasalar çerçevesinde uyulması zaruri olan durumlarda) veya Hizmet Koşulları - Kullanıcı Sözleşmesinin ve bu Gizlilik Politikasının ihlalini veya Üyelerimize ve Ziyaretçilerimize zarar verme girişimlerine dair bildirim aldığımızda, bu bildirimleri soruşturmak için kullanabiliriz.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Gerek Anayasa gerek gerekse de KVKK kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda, kişisel verilerinizin Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde iş ortaklarımız ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir. MD Club hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. MD Club, kişisel verilerin yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tarafımızdan e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, MD Club’ a erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız

İlgili mevzuat hükümlerine göre tarafımıza başvurarak; Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunları amacına uygun kullanıp kullanmadığımızı öğrenebilir, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilir, sistemimizin işleyişi için gerekli olmayan ve kanuni yükümlülüğü gereği saklamak zorunda olmadığı veya kanunda saklanması için öngörülen sürelerin sona erdiği kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Gizlilik Politikamıza uyup uymadığımızı düzenli olarak iç denetimlerle inceleriz. Yazılı resmi şikâyetler aldığımızda, durumu takip etmek için, şikâyette bulunan kişiyle bağlantı kurarız. Kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili olarak kullanıcılarımızla doğrudan çözemediğimiz tüm şikâyetleri çözüme kavuşturmak için yerel veri koruma yetkilileri (Kişisel Verileri Koruma Kurulu, vb.) de dâhil olmak üzere uygun denetim yetkilileriyle birlikte çalışırız.

Uygulamamıza ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede cevaplanacaktır. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre belirlenen işlem ücreti karşılığında, elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

 Tüm bu konularda Veri Sorumlusu Şirketimiz Ortadoğu’ya info@mdclub.info e-posta adresinden başvurabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

 Yukarıdaki hususlar kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz gereği bilgilerinize sunulmakla beraber, mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dahil) imkan verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını bilmenizi rica ederiz.

 

OKUDUM, ANLADIM