GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÖZLEŞMESİ (PRIVACY POLICY)

DATA COLLECTION AND USAGE

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information to correct if you are a real person. The information we request will be retained by us and will not be used except as described in this privacy policy and will not be shared.

VERİ TOPLAMA VE KULLANIMI

Hizmetimizi kullanırken, gerçek bir kişi olup olmadığınızı anlayabilmek için bize belirli kişisel verileri sağlamanızı isteyebiliriz. Talep ettiğimiz bilgiler tarafımızca tutulacak ve bu gizlilik politikasında açıklananlar dışında kullanılmayacak ve paylaşılmayacaktır.

 TANIMLAR

İşbu sözleşmede yer alan;

Uygulama          : MD Club isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir.

Kullanıcı             : Ortadoğu tarafından sunulan hizmetlerden Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.

Kişisel Veri        : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi.

Açık Rıza            : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri Sahibi                   : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri     : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Veri Sorumlusu                        : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.

Anayasa                                       : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

KVKK                                            : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

1. Gizlilik ve Mahremiyet

1.1. Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Anayasa gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin rızasıyla işlenebilecektir. Bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. MD Club’ın misyonu, tıp doktorlarının daha üretken ve başarılı olmalarını sağlamak için uygulamayı kullanacak olan tıp doktorları (bundan böyle “kullanıcı” olarak ifade edilecektir) arasındaki iletişim, etkileşim, paylaşım ve yardımlaşmayı arttırmaktır. Bu misyonun merkezinde, paylaşımlarla ve kullanıcılarla ilgili topladığımız veriler ve bu verilerin nasıl kullanıldığı ve paylaşıldığı konusunda kullanıcılara karşı şeffaf olma sözümüz vardır.

1.2. Hizmetlerimizi kullanarak, bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenme Sözleşmesi kapsamında verilerinizi kullanmamıza açık rıza vermiş olursunuz.

2. Temel Hususlar

2.1. Hizmetler

2.1.İşbu Gizlilik Politikası, Ortadoğu’nun MD Club markalı uygulaması ile Ortadoğu ile ilişkili diğer siteler, uygulamalar, haberleşme araçları ve reklam/tanıtım hizmetlerimiz dâhil; ancak farklı bir gizlilik politikası altında olduğunu açıklayan hizmetler hariç olmak üzere, tüm hizmetler (“Hizmetler”) için geçerlidir.

2.2. Onay

2.2.1.Hizmetlerimizi kullandığınız takdirde, kişisel bilgilerinizin, girmiş olduğunuz vaka bilgilerinin işbu Gizlilik Politikası koşulları altında kullanımına izin vermiş ve  GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÖZLEŞMESİ'ni  kabul etmiş olursunuz. Bununla birlikte, uygulamada siz değerli kullanıcılarımıza, verilerinizi nasıl kullandığımızı ve paylaştığımızı kontrol etmeye dair bazı seçenekler sunulmaktadır.

2.3. Değişiklik

2.3.1.İşbu Gizlilik Politikasında tarafımızca değişiklik yapabilir ve önemli bir değişiklik yaptığımız takdirde kullanıcıya Hizmetimiz üzerinden bildirim göndeririz veya diğer bir deyişle, size değişiklikler yürürlüğe girmeden önce inceleme imkânı tanırız. Herhangi bir değişikliğe ilişkin itirazınız olursa, hesabınızı kapatabilirsiniz. İşbu Gizlilik Politikasında yapılan değişikliler ile ilgili bir bildirim yayınladıktan veya size bildirdikten sonra, Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, güncellediğimiz Gizlilik Politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

3.Topladığımız bilgiler

3.1. Bize verdiğiniz bilgiler: MD Club’ ın etkin şekilde kullanılması ve uygulamanın amaçladığı faydaların sağlanabilmesi için kullanıcılar tarafından bize verilen aşağıdaki veriler kaydedilmektedir:

3.1.1.Kayıt bilgileri : Kullanıcı kaydınız sırasında girdiğiniz verileriniz.

3.1.2.Vaka bilgileri : Kullanıcı olarak MD Club’a kaydettiğiniz tüm vakalar ve bu vakalara ait görsel ve yazılı bilgiler.

3.2. Hizmetlerimizi kullanımınızdan aldığımız bilgiler : Uygulamanın tıp doktorları arasındaki etkileşimi ve bilgi paylaşımını artırmak gibi önemli amaçlarını gerçekleştirebilmek için, bazı verilerin kaydedilmesi zorunludur. Bu veriler şunlardır:

3.2.1.Kullanım bilgileri : MD Club’ a giriş, çıkış ve kullanım süresi ile ilgili bilgiler.

3.2.2. Etkileşimler : Kullanıcılar tarafından girişi yapılmış vakalar ile ORTADOĞU tarafından girişi yapılmış etkinlikler için yapılan yorumlar, beğeniler, şikâyetler, geri bildirimler, mesajlar, vb.

3.2.3. Bağlantı bilgileri : Kullanıcıların diğer kullanıcılar ile olan bağlantı bilgileri (takip etme, takip edilme, vb.), grup bilgileri, vb.

3.3. Cihaz ve uygulama bilgileri : Farklı cihazlardan kullanıcı hesabınızın kullanıldığını ayırt etmek ve güvenliğinize dair önlemleri alabilmek için, MD Club’ı kullandığınız cihaz ve varsa uygulamalara (tarayıcı, vb.) dair bilgiler kaydedilmektedir.

3.4. Çerezler, web işaretleri ve diğer benzer teknolojiler

3.4.1. Sizin ve/veya cihazınızın aktif olup olmadığını anlamak ve sizi farklı Hizmetler ve cihazlarda tanımak için çerezleri ve benzeri teknolojileri (ör. Web işaretleri, pikseller, reklam etiketleri ve cihaz tanımlayıcıları) kullanırız. Bazı diğer ögelerin çerezleri kullanmasına da izin veririz. Bununla birlikte, bu izinleri kaldırmak için tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, üçüncü taraf tanıtım ve reklamlar için diğer sitelerdeki davranışlarınızı izleyen çerez ve benzer teknolojileri kullanmamızı da devre dışı bırakabilirsiniz.

4. Toplamayan Bilgiler

4.1. Ortadoğu, yukarıda bahsedilen bilgiler dışında hiçbir bilginizi kaydetmemektedir. Bununla birlikte, sizler için değerli olduğunu düşündüğümüz ve Ortadoğu tarafından hiçbir şekilde kaydedilmeyen bazı önemli bilgiler aşağıda özellikle belirtilmiştir:

4.1.1.Telefon rehberi bilgileriniz: Telefon rehberinizdeki kayıtlar, MD Club tarafından davetiye gönderme, vb. amaçlarla kullanılabilmektedir ve izin vermeniz halinde MD Club tarafından telefon rehberinize erişebilmektedir. Ancak bu erişim ve etkileşim sadece mobil cihazınız üzerinde gerçekleşmekte olup; rehber bilgileriniz kesinlikle ve hiçbir şekilde Ortadoğu sunucularında kaydedilmemektedir.

4.1.2.Kısa mesaj, e-posta, takvim, iş listesi bilgileriniz : Telefonunuz üzerinden kullandığınız kısa mesajlar, e-postalar, takvim/ajanda ve iş listesi gibi bilgilere ve uygulamalara hiçbir şekilde MD Club’ ın erişimi yoktur. Buna karşın kullanıcı, MD Club tarafından duyurusu yapılan etkinlikleri, kullanmakta olduğu farklı sosyal medya ve haberleşme araçları üzerinden kendi isteği ile paylaşabilir. Bu tür paylaşımlar, MD Club’ ın söz konusu uygulamalardaki bilgilere erişimine imkân sağlamaz.

5. Verilerinizi Kullanma Şekli ve Usulü

5.1.MD Club üzerinden girmiş olduğunuz ve Ortadoğu tarafından kaydedilen tüm bilgiler asgari düzeyde kaydedilmekte ve sadece uygulamanın siz değerli kullanıcılara daha faydalı olması amacıyla aşağıda belirtilen şekilde kullanılmaktadır.

5.2. Hizmetler

5.2.1. Bağlantıda kalın: Eğitim, bilgileriniz, çalıştığınız kurumlar uzmanlık ve araştırma alanlarınız dikkate alınarak, sizlerle aynı üniversitelerden mezun olmuş, aynı kurumlarda görev almış veya aynı branşta ya da araştırma alanlarında çalışma yapan sağlık profesyonelleri ile etkileşime girmeniz için sizlere zaman zaman hatırlatmalar yapılmaktadır.

5.2.2. Haberdar olun: Eğitim bilgileriniz, uzmanlık ve ilgili alanlarınız dikkate alınarak, sizlere özel bazı etkinliklerle ilgili hatırlatmalar yapılmaktadır.

5.2.3. İşbirliği, araştırma ve kariyer fırsatları: Uzmanlık alanınıza giren konularda bilimsel araştırma yapan, işbirliği olanakları araştıran ve iş fırsatları sunan kişi ve kurumlardan haberdar edilmeniz için hatırlatmalar yapılmaktadır.

5.3. İletişim: Kaydettiğiniz iletişim bilgileri, tercih ettiğiniz iletişim kanallarına göre sizlerle iletişime geçmek istediğimizde kullanılmaktadır.

5.4. Reklam/tanıtım: Sağlık profesyonellerinin yeni tıbbi teknolojilerden, ilaçlardan, cihazlardan, sarf malzemelerinden, vb. haberdar olması için, kayıt sırasında girmiş olduğunuz bilgiler esas alınarak kişiye özel hale getirilmiş ilgi duyacağınız tanıtımlar, ilgili tüm mevzuata uygun şekilde yapılmaktadır.

5.4.1.Reklam/tanıtım tercihleri: Sizlere bir tanıtıcı bilgi/reklam ulaştığında, bu reklamla ilgili geri dönüşlerinizi yapabilir, tercihlerinize göre farklı türde reklamlar görmek isteyebilirsiniz.

5.4.2. Reklam verenlere bilgi: Reklamlarla ilgili hatalı, yanıltıcı bilgi olduğunu düşündüğünüzde ya da geliştirici önerilerde bulunmak istediğinizde bunu doğrudan Ortadoğu’ya bildirebilirsiniz.

5.5. İş geliştirme : Ortadoğu tarafından kaydedilen tüm bilgiler, kişisel verilerden arındırılıp, tamamen anonim hale getirildikten sonra, istatistiksel, tanımlayıcı ve tahminsel analizler yaparak Ortadoğu tarafından kullanılır. Bu analizlerin temel amaçları, MD Club’ ın kullanım kolaylığını ve güvenliğini artırmak, eklenebilecek olası yeni Hizmetleri değerlendirmek ve büyüme stratejilerini belirlemektir. Bu analizlerin sonucu, hiçbir kişi bilgisi olmaksızın ve sadece anonim olarak, iş geliştirme faaliyetleri çerçevesinde  Ortadoğu tarafından müşterileri veya potansiyel müşterileri ile paylaşılabilir (örneğin, hangi kurumdan ve branştan kaç kullanıcının olduğu, vb. bilgiler).

5.6.  Güvenlik ve soruşturması: Verilerinizi (iletişim bilgileriniz dâhil), güvenlik amacıyla gerekli gördüğümüz durumlarda (Kullanıcılar tarafından bir bildirim olması veya yasalar çerçevesinde uyulması zaruri olan durumlarda) veya Hizmet Koşulları - Kullanıcı Anlaşmasının ve bu Gizlilik Politikasının ihlalini veya Üyelerimize ve Ziyaretçilerimize zarar verme girişimlerine dair bildirim aldığımızda, bu bildirimleri soruşturmak için kullanabiliriz.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

6.1. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir

6.2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Gerek Anayasa gerek gerekse de KVKK  kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda, MD Club, kişisel verilerin yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

7. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hususlar

7.1. Kişisel verilerin işlenmesinde Genel İlkeler

MD Club , Anayasa ve KVKK kapsamında uymak zorunda olduğu diğer kanunlarda yer alan hükümler doğrultusunda verileri işlemektedir.

Bu kapsamda aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket edilmektedir:

7.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun olunması

MD Club basiretli bir tacir olarak, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir.

7.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

MD Club , faaliyeti kapsamında uymak zorunda olduğu diğer kanunlar ile birlikte KVKK kapsamında kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.

7.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

MD Club , meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Bu kapsamda kişisel veriler sunulmakta ya da sunulacak hizmetlerle ve yasal yükümlülükleri ile sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

7.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

MD Club kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Bu doğrultuda verilerin işlenmesi faaliyetler ve yasal yükümlülükler ile sınırlıdır.

7.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar

Muhafaza Etme

MD Club kişisel verileri ancak ilgili uymakla yükümlü olduğu mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

7.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

MD Club , KVKK’da “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun davranmaktadır.

-KVKK’ya uygun bir biçimde MD Club tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

-Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

-Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

8. Değişiklikler

8.1. Gizlilik Politikamız zaman zaman değişebilir. Açıkça izninizi almadan bu Gizlilik Politikası kapsamındaki haklarınızda kısıtlama yapmayız. Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikleri MD Club üzerinden ve kurumsal web sitemizden yayınlarız ve değişiklikler önemliyse daha dikkat çekici bir bildirim (belirli hizmetler için Gizlilik Politikası değişikliklerine ilişkin e-posta bildirimi gibi) sağlarız. Ayrıca, bu Gizlilik Politikasının eski sürümlerini gözden geçirmeniz için saklarız.

9. Gizlilik Politikasının Geçerli Olduğu Durumlar

9.1. Gizlilik Politikamız, Ortadoğu tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir ve uygulamalar kullanılmaya başladığında geçerli kabul edilir. Bu hizmetlere MD Club ve diğer sitelerde sunulan hizmetler (reklamcılık hizmetlerimiz gibi) dâhil; ancak bu Gizlilik Politikasına dâhil olmayıp ayrı bir gizlilik politikasına sahip hizmetler hariçtir.

9.2.Gizlilik Politikamız hizmetlerimize reklam veren ve ilgili reklamlar sunmak için çerezler, piksel etiketler ve diğer teknolojileri kullanan diğer şirketler ve kuruluşların bilgi uygulamalarını kapsamaz.

9.3. Gizlilik Politikamız, kullanıcılar tarafından yapılan vaka girişi, yorum ve bağlantı (link) paylaşımı, mesajlaşma, vb. içerikler nedeniyle ortaya çıkabilecek veya başka uygulama ve siteler üzerinde cereyan eden durumları kapsamaz.

10. Düzenleyici kurumların kurallarına uyum ve bu kurumlarla işbirliği

10.1. Gizlilik Politikamıza uyup uymadığımızı düzenli olarak iç denetimlerle inceleriz. Herhangi bir şikâyet halinde durumu takip etmek için, şikâyette bulunan kişiyle bağlantı kurarız. Kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili olarak kullanıcılarımızla doğrudan çözemediğimiz tüm şikâyetleri çözüme kavuşturmak için yerel veri koruma yetkilileri (Kişisel Verileri Koruma Kurulu, vb.) de dâhil olmak üzere uygun denetim yetkilileriyle birlikte çalışırız.

10.2. Bu metnin tarafınızca onaylanarak hizmet almanız, kullanmaya devam etmeniz bu hususta açık rızanız olduğu anlamına gelmektedir.

11. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

KVKK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. maddesinde Öngörülen Haller Saklı Kalmak Kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi Çerçevesinde Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

12. Gizli Bilgi Kapsamında Olmayacak Hususlar

Bu taahhüdün ihlali haricindeki nedenlerle bilginin kamuya açık olması veya açık hale gelmesi;

a) Açıklandığı sırada veya daha sonradan işbu taahhüt hükümlerine aykırılık teşkil etmeksizin kamuya mal olan bilgiler

b) Bilginin yasal olarak üçüncü şahıslar tarafından ifşa edilebilir ve kullanılabilir bir bilgi olması

c) Kanunen yetkili kılınan merciler tarafından talep edildiği için verilmiş ve böylece aleniyete intikal etmiş ve/veya yürürlükte olan kanun, ilgili mevzuat, sair yasal düzenlemeler, mahkeme kararı ve/veya idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler

13. Uyuşmazlıkların Çözümü, Yetkili Mahkeme ve Delil Sözleşmesi

13.1.İşbu Sözleşme hükümleri, Türkiye Cumhuriyeti Hukuku’na tabi olup, sözleşmenin kendisinden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Ankara Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Ayrıca bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla veya tarafların açık istek ve rızası sonucu Arabuluculuk yoluyla çözümlenecektir.

13.2. Çıkabilecek uyuşmazlıklarda Ortadoğu’nun defter ve kayıtları ile bilgisayar ve elektronik kayıtlarının, görüntü, telefon ve esas kayıtlarının, faks çıktıları ve sair her türlü kaydı dava ve sair belge kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kullanıcı kabul, beyan  ve taahhüt eder.

14. Yürürlük

14.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme'de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan  ve taahhüt eder.

14.2. İşbu Sözleşme, kullanıcının, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır.

 Uygulanan gizlilik politikası ile ilgili her türlü görüş ve düşüncelerinizi info@mdclub.info  adresinden iletebilirsiniz.

 

YUKARIDAKİ SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUMU, ANLADIĞIMI, KABUL,  BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.