KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ve ekleri (Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Sözleşmesi) “Nasuh Akar mahallesi Türkocağı caddesi No.30  Balgat/Çankaya Ankara” adresinde mukim “Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin imtiyaz sahibi olduğu” (bundan böyle "Ortadoğu" olarak anılacaktır) MD Club mobil uygulamasından sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kullanıcının (bundan böyle "kullanıcı" olarak anılacaktır) uygulamaya kaydının tamamlanması ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 2. TANIMLAR

 2.1. Uygulama: MD Club isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir. (Bundan böyle "uygulama/MD Club" olarak anılacaktır.)

2.2. Kullanıcı: Ortadoğu  tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşme ve eklerinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.

MD Club mobil uygulaması, Ortadoğu tarafından geliştirilen ve Dünya geneli tıp doktorları (tıp doktoru lisansına sahip)’nın “Kullanıcı” olabilecekleri mobil paylaşım uygulamasıdır.

2.3. Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, Uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade eder.

2.4. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.

2.5. Mesaj: Ortadoğu’nun, kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, kullanıcılar tarafından kendilerine gönderilmesine izin verilen mesajları ifade eder.

 3. AMAÇ

 MD Club’ ın amacı, kullanıcılar arasındaki iletişim, etkileşim, paylaşım ve yardımlaşmayı artırmaktır: MD Club ile diğer tıp doktorları ile paylaşmak istediğiniz, zor, riskli, nadir, yenilikçi, başarılı çalışmalarınızı, her türlü tıbbi müdahaleye ilişkin tanı - tedavi süreci, tedavi yöntemleri, komplikasyonları paylaşabilir, tecrübelerinizi aktarabilir ve diğer sağlık profesyonellerinin tecrübelerinden yararlanabilirsiniz. Benzer şekilde ilgilenmekte olduğunuz vakalarla ilgili diğer kullanıcılardan görüş alabilirsiniz.

MD Club ile kullanıcılar arasında takip, mesajlaşma, bağlantı kurma, grup oluşturma, ön tanı, son tanı ve etiket üzerinden vaka arama, kongre/kurs/medikal gündem, özel duyuru, acil vaka paylaşımı ve görüntülü bağlantı sağlamanız mümkündür.

MD Club üzerinden sunduğumuz hizmetlerimiz çok ve çeşitli olduğundan gerektiğinde ek şartlar veya ürün gereksinimleri uygulanabilir. Hizmetleri kullanmanız halinde Ek şartlar işbu sözleşmenin kendiliğinden birer parçası haline gelir.

 

4. KONU VE KAPSAM

 4.1. İşbu sözleşmenin konusu; kullanıcıya yönelik olarak uygulamada mevcut olan ve ileride MD Club tarafından sunulacak ürün ve hizmetler, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4.2. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Ortadoğu tarafından açıklanan her türlü bildirim ve/veya beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, Ortadoğu’nun bildirim ve beyanlarında belirtilen  hususlara uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5. ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI

5.1. MD Club, tıp doktorlarına özel bir uygulamadır. Kullanıcıların kendilerinin tıp doktoru olduklarına dair beyanda bulunma ve sadece bir hesap oluşturma yükümlülükleri vardır. Kullanıcıların kayıt sırasında vermiş olduğu e-posta adresi kullanıcıya özeldir ve her kullanıcı e-posta adresi ve kayıt bilgileri ile tek bir kullanıcı hesabı oluşturma hakkına sahiptir.

5.2. Koşulları taşımayan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlanmış olsa dahi "Kullanıcının" sahip olduğu hak ve yetkilerden yararlanamaz.

5.3 Ortadoğu herhangi bir gerekçe göstermeden,  bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir ve kullanıcının işbu uygulamadan yararlanmasına son verebilir. Ortadoğu’nun bu durumlarda herhangi bir açıklama yapma ve gerekçe gösterme yükümlülüğü ve hukuki sorumluluğu yoktur.

 6. KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri:

6.1.1 Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme ve ekleri içerisinde yer alan tüm şartlara, Ortadoğu tarafından belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını, onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.2  Kullanıcı, Ortadoğu’nun mevzuat gereğince ve talep edildiği takdirde resmi makamlara bilgi verme ve açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, uygulama dahilinde Kullanıcılara ait edinilen bilgileri açıklamaya yetkili olduğunu ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini ve hukuki sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.3 Kullanıcı, Ortadoğu’nun işbu Sözleşme konusu ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, kullanıcıya ait gerekli bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple Ortadoğu’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini ve hukuki sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.4 Kullanıcı, uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçlarını kullanma hakkı münhasıran kullanıcıya aittir. Sisteme Erişim Araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile kullanıcı sorumludur. Ortadoğu bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin herhangi bir hukuki  sorumluluğu olmadığını , işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

6.1.5 Ortadoğu tarafından bizzat oluşturulan duyurular, tanıtımlar, vb. dışında MD Club’ ın içeriği kullanıcılar tarafından üretilmekte ve söz konusu içerikler kullanıcılar tarafından gönderildiği haliyle, diğer bir ifade ile “olduğu gibi” sunulmaktadır. Kullanıcı, uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ,beyan ve taahhüt eder. Ortadoğu, kullanıcı tarafından iletilen veya uygulama üzerinden kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış, hatalı ve hukuka aykırı olmasından dolayı ortaya çıkacak zararlardan  sorumlu değildir. Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin hukuka uygunluğu (özellikle hasta mahremiyetinin korunması, özel nitelikte kişisel verilerin açıklanmaması, vakaların anonimleştirilerek sunulması vb.) MD Club’ a veri girişi yapan sağlık profesyonellerinin sorumluluğundadır.

6.1.6 Kullanıcı, kendisi tarafından yapılan tüm işlemlerin ve paylaşımların münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Ortadoğu’ya verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, kullanıcı iletişim kanallarının kullanıcı kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı Ortadoğu’nun uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.

6.1.7 Ortadoğu’nun sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki, idari ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, uygulamayı kullanırken halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Ortadoğu’nun uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.8 Kullanıcı işbu uygulamanın Ortadoğu’ya ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Ortadoğu ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.9 MD Club’ ın isim hakları, içeriği, şablonları, tasarımı ve site içindeki tüm doküman, program ve etiklere (script) ait haklar saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site içindeki hiçbir doküman sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, internet üzerinde veya herhangi bir yayın aracıyla yayımlanamaz ve kullanılamaz.

6.1.10 Uygulamada ve uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Ortadoğu’nun sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir kullanıcı/üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Ortadoğu üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

6.1.11 Kullanıcı ve Ortadoğu birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme'nin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya iş görme ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

6.1.12   Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında yaptığı paylaşımların hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini, paylaşımlarında üçüncü kişilerin kişilik haklarını koruyacağını, üçüncü kişilere ait kişisel ve özel nitelikte kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın paylaşılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı paylaşımın bütün sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu paylaşımlardan kaynaklı olarak Ortadoğu’ya bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin Ortadoğu tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Ortadoğu’nun savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bu yükümlülüklerini yerine getirmediği veya getiremediği takdirde Ortadoğu’nun   uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyan ile  ödemek zorunda kalacağı herhangi bir ad altındaki tüm ödemeleri nakden ve defaten ödeyeceğini ve Ortadoğu’yu  bu tür hususlarla muhatap etmeyeceğini ve bu yönde Ortadoğu 'dan talep edilebilecek tüm ödemelerden de kendisinin sorumlu olduğunu ve ayrıca bu sebeplerle Ortadoğu 'un uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı da tazmin edeceğini şimdiden gayrikabili rücu surette kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcının iş bu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle Ortadoğu iş bu Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

6.1.13 Usule aykırı kullanım bildirimleri: Uygulama dahilinde kullanıcılar tarafından yüklenen yazılı ve görsel öğelerin mevzuata aykırılığı, başkasının telif hakkını ihlali, etik ilke ve değerlere aykırılığının paylaşımın yapıldığı anda tespit edilmesi ve engellenebilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Söz konusu ihlal ve uygunsuz kullanımları engellemek için temel mekanizmamız siz kullanıcılarımızın geri bildirimleridir. Mevzuata ve ulusal/uluslararası temel etik ilkelere aykırılık olarak nitelendirilebilecek hususlara ilişkin olarak tarafımıza bildirimde bulunulması durumunda, Ortadoğu gerekli incelemeleri yaparak geri bildirimde bulunur ve varsa ihlali önlemek, ortadan kaldırmak için mümkün olan teknik imkânları kullanır. Kullanım Koşullarına uygun davranmadığı tespit edilen Kullanıcıların hesapları kendilerine bir bildirimde bulunarak ya da bulunmaksızın ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü taşımaksızın feshedilir.

Aşağıda işbu maddenin kapsamında yer alabilecek asgari durumlar yer almaktadır;

-  Kişisel verilerin korunması ve mahremiyet hakkını ihlal eden paylaşımlarla ilgili bildirimler

-  Telif hakkı ihlali ile ilgili bildirimler

- Anayasaya, yasalara ve hukuk kurallarına aykırılık, ulusal ve uluslararası etik dışı (tıp etiği,  araştırma etiği, iletişim, nezaket, vb. kuralları ihlal eden) kullanımlarla ilgili bildirimler

- Irkçı, aşağılayıcı, küçük düşürücü, ayrıştırıcı, bölücü, kişilik haklarını ihlal edici nitelikte ve kamu menfaatine aykırı yorumlara ilişkin bildirimler

6.1.14 Kullanıcı, Ortadoğu’nun kendisi ile MD Club uygulaması ve elektronik haberleşme araçları ile iletişim kurmasını, reklam, tanıtım, kampanya ve promosyon gibi bilgilendirmeleri yapmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.15 Kullanıcı, ilgili formları doldurduktan ve "Kullanıcı Sözleşmesi'ni okudum, anladım ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum" maddesini onayladıktan sonra iş bu Sözleşme kapsamında kullanıcı olma ehliyeti ve şartlarına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde, bu hususun Ortadoğu tarafından tespit edilmesi durumunda kullanıcının sözleşmesi derhal feshedilir.

6.2. Kullanıcı Vaka Paylaşımları ile İlgili Hususlar

6.2.1 Kullanıcılarımız, kendi kullanıcı profillerini oluştururken, beyan ettikleri tüm bilgilerin doğruluğu konusunda doğrudan ve bizzat kendileri sorumludur. Ortadoğu’nun kullanıcılar tarafından verilen bilgi ve beyanları doğrulama zorunluluğu ve sorumluluğu yoktur. Ortadoğu olarak verilen bilgilerin tam ve doğru olduğuna ilişkin çeşitli yöntemler kullanmakla birlikte, ancak yasal ve yetkili merciler tarafından yapılabilecek kesin bir doğrulamanın tarafımızca yapılabilmesi mümkün olmayabilir.

6.2.2 Kullanıcılarımız üye olurken kendilerinin tıp doktoru olduklarını, kayıt için vermiş oldukları tüm bilgilerin doğru ve kendilerine ait olduğunu, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü hukuki ve cezai tüm sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu; MD Club’ ın bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini ve bu hallerde üyeliğinin tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.2.3 Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Her türlü Vaka paylaşımlarında kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerinin ihlalinden kaçınılmalıdır. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi, hastanın açık rızası (bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle) alınmaksızın ve kişisel verilerin anonim (başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi) hale getirilmeksizin kullanılmasından doğan her türlü hukuki sorumluluk kullanıcıya aittir. Kullanıcılar tarafından girişi yapılan vakalardan veya yapılan yorumlardan kaynaklanabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcının bizzat kendisine aittir.

6.2.4 Uygulama kapsamında, kullanıcılar tarafından paylaşılan tıbbi vaka, hastalıklar, tanı, tedaviler vb. hakkında bilgi, haber, içerik paylaşımları ve işbu paylaşımlara yönelik olarak yapılan yorumlar uzaktan tedavi, teşhis ve tedavi yönlendirmesi, konsültasyon niteliğinde olmayıp, kullanıcıların bu içerikleri mesleki olarak değerlendirmeleri kendi inisiyatif ve sorumluluğundadır. Müdavi hekim tarafından yapılan ilgili vaka girişleri, işbu sözleşmenin 3.maddesi kapsamındadır. İlgili vakaya ilişkin yorum yapan kullanıcıların, vakaya ilişkin kişisel tıbbi yorumları nedeni ile herhangi bir sorumlulukları olamayacağı gibi; içeriği oluşturan kullanıcının da vakaya yapılan yorumları dikkate alma zorunluluğu yoktur ve tedavi ile ilgili tüm sorumluluk vakanın esas sahibine, yani müdavi hekime aittir. Yapılan yorum ve tavsiyeler, işbu vakaya ilişkin dava ve süreçlerde delil niteliği taşımaz.

6.2.5 MD Club uygulamasındaki içeriğin her ne adla olursa olsun diğer elektronik ortamlarda, sosyal medyada ve mecralarda paylaşılmaması kullanıcının sorumluluğundadır. Zira her vaka bilgisi, onu kaydeden kullanıcının sahibi olduğu bir içeriktir. Bu içerik üzerinde sadece kullanıcı ve bu sözleşme ve ekleri çerçevesinde Ortadoğu’nun hakları söz konusudur. MD Club, uygulaması dahilindeki içeriğin, üçüncü kişilerle paylaşılmasına teknik olarak izin vermemektedir. Buna rağmen, bir kullanıcının kendisine ait olmayan içerikleri bir şekilde (fotoğraf çekimi, ekran görüntüsü alınması vb. yollarla) 3. kişilerle paylaşımından ve bundan doğacak herhangi bir hak ihlalinden Ortadoğu sorumlu tutulamaz. Buna sebebiyet veren ilgililer Ortadoğu’nun maruz kalacağı zarar ve ziyanı ilk talep halinde derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul beyan ve taahhüt ederler.

6.2.6  Kullanıcı tarafından MD Club’ a girişi yapılan vaka bilgileri, başka bir kullanıcı tarafından araştırmalarda, yayınlarda veya sunumlarda kullanılmak istendiğinde, bilimsel etik kurallarına göre hareket edilmelidir. Kullanıcılar, gerektiğinde kullandıkları vakaya ilişkin izinleri alarak, ilgili kullanıcıya ve MD Club uygulamasına referans vermelidir.

 6.3. Ortadoğu’nun Hak ve Yükümlülükleri

6.3.1  Ortadoğu, uygulamada sunulan ürün, hizmet ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, kullanıcının uygulamaya yüklediği bilgileri ve içerikleri kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Ortadoğu, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Ortadoğu tarafından kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Ortadoğu sorumlu olmayacak ve kullanıcının uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

6.3.2 Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle uygulama içerisinde bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen her türlü portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Ortadoğu’nun herhangi bir hukuki sorumluluğu yoktur.

6.3.3 Ortadoğu, uygulamada yer alan kullanıcı bilgilerini, kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa, istatistiki değerlendirmeler, iç denetimler veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için kullanabilme ve bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza etme yetkisine sahiptir.

6.3.4 Ortadoğu, işbu uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, uygulamayı kullanma koşulları ile uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, uygulamanın kullanımı ya da uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Ortadoğu tarafından belirlenen mecra üzerinden kullanıcılara duyurulur.

6.3.5 Ortadoğu, uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair garanti vermemektedir. Ortadoğu özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler vb. dış etkenler, yanlış kullanım, kaynaklanabilecek teknik ve sair aksaklıklar, bakım/tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde hukuki sorumluluk kabul etmez.

6.3.6 Ortadoğu gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

6.3.7 MD Club’ ın kullanıcılara sağladığı kullanım amacı ve faydasından yararlanmak, bunlara ulaşmak tamamen kullanıcının kullanım şeklinde bağlıdır. Bu nedenle Ortadoğu olarak, kullanıcıya herhangi bir somut hedef ya da amacın gerçekleşmesi taahhüdü verilmemektedir.

6.3.8  MD Club’ ın kullanılması esnasında karşılaşılabilecek hata, eksiklik, zarar verici herhangi bir yazılım (virüs, vb.), gecikme veya sistem bağlantı arızası sonucu görülebilecek doğrudan ya da dolaylı ziyan, zarar veya masraflar da dâhil hiçbir zarar ve ziyandan Ortadoğu ve çalışanları, bu tip olasılıklardan haberdar olsun ya da olmasınlar, sorumlu tutulamazlar.

 7.  GÜVENLİK

7.1 Verilerinizi korumak için tasarlanmış HTTPS gibi güvenlik önlemleri uygulanmaktadır.

Olası güvenlik açıkları ve saldırılara karşı sistemimiz düzenli olarak izlenmektedir. Temel saldırı türlerine ve virüs etkilerine karşı koruma tedbirleri alınmıştır. Bununla birlikte, tüm kamu ve özel sektör temsilcilerinin tabi olduğu öngörülemez riskler Ortadoğu için de geçerlidir ve bu nedenle idari ve teknik olarak aldığımız tüm güvenlik tedbirlerine rağmen, verilere erişilemeyeceğinin, değiştirilemeyeceğinin veya yok edilemeyeceğinin garantisini vermek mümkün değildir.

7.2 Güvenliğinizi artırmak için belirleyeceğiniz kullanıcı şifresinin önerdiğimiz karmaşıklık düzeyinde olması yararlı olacaktır. Kullanıcı adı ve şifrenizin korunması, 3.kişilerin eline geçmemesi için azami gayret göstermelisiniz. Bu konuda Ortadoğu hukuki herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bunula birlikte, kullanıcı adı ve şifrenizin ele geçirildiğini düşündüğünüzde bizimle iletişime geçer ve kimliğinizin doğrulamasını sağlarsanız, hesabınızın kontrolünü yeniden ele alabilirsiniz.

 8. GİZLİLİK

 8.1 Ortadoğu kullanıcılara ait bilgileri, işbu sözleşme'nin kapsamı dışında ancak Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Sözleşmesi"nde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8.2 Ortadoğu’nun Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Sözleşmesi, Hizmetlerimizi kullandığınızda kişisel verilerinizi nasıl ele aldığımızı ve gizliliğinizi nasıl koruduğumuzu açıklar. Hizmetlerimizi kullanarak, Ortadoğu’nun bu verileri gizlilik politikasına uygun şekilde kullanabileceğini kabul etmiş olursunuz. Lütfen düzenlediğimiz Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenme Sözleşmesi'ni dikkatlice okuyunuz.

9.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 Uygulamanın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Ortadoğu’ya aittir ve/veya Ortadoğu tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan Ortadoğu’ya ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler Ortadoğu’nun uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Ortadoğu’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak tüm ödemelerden kendisinin sorumlu olduğunu , Ortadoğu’nun her türlü zarar ve ziyan ile  ödemek zorunda kalacağı herhangi bir ad altındaki tüm ödemeleri nakden ve defaten ödeyeceğini ve  ayrıca Ortadoğu 'un uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı da tazmin edeceğini şimdiden gayrikabili rücu surette kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

10.1 Ortadoğu tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini uygun göreceği herhangi bir zamanda uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

10.2 Ortadoğu’nun el değiştirmesi veya Ortadoğu tarafından MD Club’ ın tüm haklarının başkaca şirketlere devredilmesi halinde, Ortadoğu’nun tüm yükümlülükleri, devralan tüzel kişiliğe ait olup, işbu Sözleşmesinin tüm hükümleri aynen geçerlidir.

 11. MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, Ortadoğu’nun gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın uygulama, portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Ortadoğu’nun makul kontrolü haricinde gelişen ve Ortadoğu’nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 Ayrıca bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla veya tarafların açık istek ve rızası sonucu Arabuluculuk yoluyla çözümlenecektir.

Çıkabilecek uyuşmazlıklarda Ortadoğu’nun defter ve kayıtları ile bilgisayar ve elektronik kayıtlarının, görüntü, telefon ve esas kayıtlarının, faks çıktıları ve sair her türlü kaydı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kullanıcı kabul ve beyan eder.

 13. YÜRÜRLÜK

13.1 Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2 İşbu Sözleşme, kullanıcının, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır.

 

YUKARIDAKİ SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUMU, ANLADIĞIMI, KABUL ETTİĞİMİ VE BU ŞART VE KOŞULLAR DÂHİLİNDE HAREKET EDECEĞİMİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.